Sinds 1962

Algemene voorwaarden

LESVOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JAAP SPEELZIEK OPLEIDINGEN

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

De verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:
1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. Dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door de verkeersschool -onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV, of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR) uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan.
4. Dat de leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, het CCV, of Bureau Nader Onderzoek tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een les(motor)voertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
6. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van EUR 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling.
7. Dat er wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat persoonsgegevens veilig en verantwoord worden behandeld en bewaard, zie tevens ons privacybeleid.
8. Dat de kandidaat (consument) tot en met 14 dagen na inschrijving bedenktijd krijgt.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:
1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van de rijschool of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis.
3. Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. Het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen;
5. De leerling dient bij het onderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen.

Artikel 3 – Betaling

1. De rijschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles worden voldaan.
De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan.
3. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 30 (8 voor particulier klanten) dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze zijn minimaal EUR 13,61.
5. Indien 30 (8 voor particuliere klanten) dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden wordt als gehele maand aangemerkt.
6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door de verkeersschool uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is de verkeersschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 68,07.
8. Indien een opdrachtgever in verzuim blijft, neemt de leerling de financiële verplichtingen over.
9. Wij behouden ons het recht voor om een brandstoftoeslag te berekenen.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (examen) c.q. herhalingsonderzoek (verder te noemen het onderzoek)

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraagkaart en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan de verkeersschool te worden voldaan.
2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage van het geleidebiljet en van het storting- of overschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, het CCV, of het BNOR is ingediend.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling
4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de verkeersschool.
5. De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR, het CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;
het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt.

Artikel 6 – Opschorting en annulering

6.1 beëindiging van de lesovereenkomst:

Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.

Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. de gecomprimeerde rijopleiding, of de BOVAG Rijbewijs Garantie) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte), alsmede voor wat betreft de BOVAG Rijbewijsgarantieverzekering en -annuleringsverzekering de terzake door de rijschool al aan een verzekeraar betaalde premiebedragen, te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal de verkeersschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, de aan een verzekeraar ten behoeve van de BOVAG Rijbewijsgarantieverzekering en -annuleringsverzekering betaalde premiebedragen en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten.

De verkeersschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de verkeersschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde Bemiddelingsbureau.

6.2 Opschorting en annulering Transport & Logistiek:

Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of opleidingsonderdeel naar het oordeel van Jaap Speelziek Opleidingen onvoldoende is, staat het Jaap Speelziek Opleidingen vrij om met de opdrachtgever(s) overeen te komen dat de betreffende opleiding of opleidingsonderdeel op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd.

Indien Jaap Speelziek Opleidingen en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de opdrachtgever het recht de betreffende opleiding of opleidingsonderdeel kosteloos te annuleren.

Voorafgaand aan de aanvang van een opleiding of In company-/maatwerkopleiding heeft de opdrachtgever het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Jaap Speelziek Opleidingen van de annulering geldt in het geval van

·         een brief: de datum van de poststempel,

·         een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail.

De geplande aanvangsdatum van de (al dan niet verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.

In geval van annulering van de lesovereenkomst door een leerling geldt artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst.

Vindt annulering van een opleiding (theorie/praktijk en/of examenbegeleiding) plaats dan is het volgende verschuldigd door de opdrachtgever:
• Annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste activiteit:100% van het cursusgeld;
• Annulering tot twee weken voor aanvang van de eerste activiteit: 75% van het cursusgeld;
• Annulering tot vier weken voor aanvang van de eerste activiteit: 50% van het cursusgeld;
• Annulering tot zes weken voor aanvang van de eerste activiteit: 25% van het cursusgeld.

De opdrachtgever is deze kosten niet verschuldigd als Jaap Speelziek Opleidingen voor de aanvang van de opleiding de voor de opdrachtgever gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen. Op Jaap Speelziek Opleidingen rust geen inspanningsverplichting.

6.3  Annulering van examens:

Voor het annuleren van examens zijn we gehouden aan de annuleringsregeling van het CBR. Indien het examen niet kosteloos geannuleerd kan worden bij het CBR zijn wij genoodzaakt deze kosten + onze administratiekosten aan u door te berekenen.

Vanaf het moment dat de planning de opleidingsdatum (-data) bevestigd heeft, kan het examen niet geannuleerd worden.

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

1. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de verkeersschool terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
2. De bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau (Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, tel.nr. 0900-2692268, EUR 0,35 per minuut).
3. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.
4. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de verkeersschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.
5. Het bindend advies zal worden uitgebracht door een Geschillencommissie (p/a Kosterijland 15, 3981 AJ te Bunnik). Het reglement van de commissie is te verkrijgen bij BOVAG te Bunnik.

Artikel 8 – Vrijwaring

1. De verkeersschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 – Aanvullende voorwaarden

1. Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding (bijvoorbeeld pakketopleiding of rijleskamp), dan is de verkeersschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
2. Aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 dienen bij de lesovereenkomst gevoegd te zijn en worden geacht daarvan deel uit te maken.

Klachten

Medewerkers van Jaap Speelziek Opleidingen hebben dagelijks veel contact met in- en externe relaties. Daarbij doen wij ons uiterste best om u op een vriendelijke en professionele wijze van dienst te zijn.

Om onze dienstverlening nog beter in te kunnen vullen zien wij uw suggesties, belevingen en/of klachten als zeer waardevolle informatie. U kunt uw suggesties, belevingen en/of klachten (hierna te noemen ‘klacht’) op verschillende manieren aan ons doorgeven:

  • Per post naar Jaap Speelziek Opleidingen
    T.a.v. Klachtenafhandeling
    Frankeneng 104
    6716 AA  EDE
  • Per mail naar info@speelziek.nl met onderwerp ‘t.a.v. Klachtenafhandeling’.
  • Via internet klik hier

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van uw klacht een uitnodiging om met u in (persoonlijk) gesprek te gaan. We streven ernaar om de klacht binnen 4 weken af te wikkelen. Indien dit gesprek voor u niet heeft geleid tot een tevreden oplossing, kunt u uw klacht voorleggen aan BOVAG bemiddeling (zie artikel 7).

Uw klachten, suggesties of belevingen worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en worden gedurende een periode van 2 jaar bewaard. Indien er meer tijd nodig is om uw klacht af te handelen, bijvoorbeeld in verband met het onderzoek, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In dit bericht wordt u aangegeven wanneer u uitsluitsel omtrent uw klacht kunt verwachten.

Deel deze pagina via
Sinds 1962